Privacy Statement Van der Velden Concerndiensten B.V.

De bescherming van jouw privacy vormt een onderdeel van ons ondernemingsbeleid en wij nemen deze verplichting zeer serieus. Daarom vinden wij het belangrijk om je in deze privacyverklaring goed en helder te informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe en waarom wij dat doen. Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens je bezoek aan onze website worden conform de wettelijke voorschriften zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’) geldig vanaf 25 mei 2018 en de UAVG geldig vanaf 1 januari 2020. Dit houdt onder andere in dat we slechts die gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken die we voor onze doelstellingen nodig achten.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Gedurende je bezoek aan onze website registreert onze webserver om technische redenen de volgende persoonsgegevens:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, contactgegevens zoals (post)adres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Technische gegevens, zoals jouw IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt en de pagina’s die je bekijkt.
 • Persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens.
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening
  Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij jouw sollicitatie verwerken en contact met je opnemen. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden.
 • Nakomen wettelijke verplichtingen
  Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen voor geldende regelgeving, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Vrijgeven van persoonlijke gegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Van der Velden Concerndiensten of daaraan gelieerde bedrijven, behalve in één van de volgende omstandigheden.

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Met jouw toestemming
 • Voor externe verwerking
 • Om juridische redenen
 • Wettelijke verplichting

Van Der Velden maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Van der Velden, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, treffen we passende maatregelen, zoals contractuele afspraken om te waarborgen dat jouw gegevens adequaat worden beschermd.

Veiligheid

Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon. Daarnaast treft Van der Velden Concerndiensten B.V. veiligheidsmaatregelen (technisch en organisatorisch) om je opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde publicatie. Deze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continue verbeterd.

Keuzevrijheid

Om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten willen we graag je gegevens gebruiken. Deelname aan dergelijke campagnes is altijd vrijwillig. Mocht je met de verwerking en het gebruik van je gegevens in dit kader niet akkoord gaan, dan kun je dit altijd aangeven, waarna we je gegevens zullen verwijderen uit de database.

Je rechten

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken jouw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar binnen vier weken, tenzij wij je binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Het is mogelijk dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit gemotiveerd aan je kenbaar maken. Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie / Contact

Voor suggesties of klachten over het verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens of als je vragen hebt kun je mailen naar privacy@vandervelden.com of schriftelijk via Van der Velden Concerndiensten BV, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 103, 5280 AC BOXTEL. Mocht er, ondanks onze inspanningen om de gegevens correct te beheren, verkeerde informatie gegeven worden, dan zullen we dit op je aanvraag corrigeren.

Als wij de manier waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze privacyverklaring gemaakt zijn.

Webanalyseservice / statistiekenprogramma

Deze website maakt gebruik van een webanalyseservice. Dit statistiekenprogramma maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site hanteren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service. Deze webanalyseservice gebruikt de informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door de webanalyseservice, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.